UHDP มูลนิธิพัฒนาบนพื้นที่สูง

กิจกรรมและความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

การดูแลและเก็บผลผลิตแปลงวนเกษตร

การกำจัดวัชพืชในแปลงวนเกษตรมีความสำคัญมากเพื่อลดการแย่งอาหารของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและป้องกันโรคแมลงที่ทำลายพืชผล

แหล่งทุนเยี่ยมเยียนพื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่Diakoniaแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกกตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)และกลุ่มVSLA(ออมทรัพย์)เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและศึกษาดูงานแปลงวนเกษตรบ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

บ้านจะโต๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

บทความล่าสุด

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบในยางรถยนต์ก็ดีหรือท่อซีเมนต์ก็ดีใช้ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย โตเร็ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี...

เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในช่วงที่มีการฟักไข่ไปจนถึงลูกไก่แรกเกิดได้ 3 เดือน ถ้ามีการจัดการลูกไก่ได้ดีก็สามารถช่วยให้คอรบครัวมีอาหารโปรตีนประเภทเนื้อไก่ ไข่ไก่...

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก หรือหญ้าชนิดใบแคบบางอย่างที่มีลำต้นหลายต้น เช่น...

บริการต่างๆ ของศูนย์

มูลนิธิพัฒนาที่ราบสูง UHDP และอนาคตของโลก

โลกต้องการนักรบเพื่อช่วยอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง มันค่อยๆ เสื่อมโทรมลงอย่างช้าๆ เนื่องจาก ทางอุตสาหกรรม ของบริษัทและนักการเมืองจำนวนมากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาที่จะยืนหยัดและช่วยรักษาโลกทีละก้าว 

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพัฒนาพื้นที่ราบ UHDP จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากมวลชน โดยเฉพาะในประเทศไทย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ป่าชายเลน และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเข้าร่วมกับ องค์กร!

เกี่ยวกับมูลนิธิ UHDP Highland Development Foundation

UHDP Highland Development Foundation เป็น องค์กรที่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ก่อตั้งโดยครอบครัวมิชชันนารีชาวอเมริกันเพื่อช่วยค้ำจุนการทำป่าไม้ในประเทศไทยต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้ง องค์กร องค์กร ได้ช่วยเหลือชุมชนจำนวนมากบนที่ราบสูงของประเทศ 

สี่ประเด็นหลักที่ตัดกับป่าไม้ 

ทีม UHDP เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการป่าไม้โดยกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้: 

 • เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบางพื้นที่บริเวณที่ราบสูงของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญ นั่นเป็นเพราะว่าชาวบ้านสามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วยทรัพยากรที่เหมาะสมที่มอบให้พวกเขา 

 • สิทธิมนุษยชน

บริษัทจำนวนมากละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อรวบรวมทรัพยากรจากที่ราบสูง การปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้พวกเขาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องสำหรับบ้านเรือนและป่าไม้ 

 • จริยธรรมทางสังคม

การรู้จริยธรรมทางสังคมที่ถูกต้องในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว 

พันธกิจขององค์กร

นอกเหนือจากประเด็นที่ตัดกันซึ่งช่วยสร้างหลักการสำคัญของทีม UHDP แล้ว ยังมีพันธกิจขององค์กรที่ องค์กรสนับสนุนด้วย เหล่านี้คือ:

 • การปกป้อง การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่สูงผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 • การแนะนำทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นถึงคุณค่าของการพึ่งพาอาศัยกัน 
 • เน้นย้ำความสำคัญของภราดรภาพ ความเสมอภาค และสันติสุข 
 • การรักษาคุณค่าของสิทธิมนุษยชน
 • การเพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธุ์ในที่ราบสูง

ค่านิยมหลัก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา UHDP Highland ได้รับคำแนะนำจากค่านิยมหลักดังต่อไปนี้:

 • ด้านการศึกษา

เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของทุกคน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วยปลูกฝังคนและชุมชนให้ดีขึ้นในระยะยาว 

 • การพัฒนา การพัฒนา

แบบองค์รวมที่เน้นด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในที่ราบสูง การมีความสามารถในการพัฒนานี้สามารถปลูกฝังชุมชนได้ 

 • คุณค่า

คนมีคุณค่าโดยเนื้อแท้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องการการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของพวกเขา ด้วย องค์กร องค์กรจะสอนให้คนในท้องถิ่นรู้ว่าคุณค่า เกียรติศักดิ์ศรี และศักดิ์ศรีสามารถช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไร 

สมัครสมาชิก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน UHDP Highland Development Foundation โดยเข้าร่วมกับ องค์กร! เพียงตอบแบบฟอร์มเว็บไซต์และคุณก็พร้อมแล้ว