กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.แลกเปลี่ยนประสบการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
2.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสำคัญของการทำแปลงวนเกษตร
3.ฝึกคั่วชาและนวดชาแบบวิถีชุมชนแบบดั่งเดิม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *