กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนฝาย 70 ฝาย

บ้านจะสอป่าหมู่ที่13 อำเภอเมือง จำงหวัดเชียงราย

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ

  1. กักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำหลาก
  2. ดักเก็บตะกอนทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวรฝายและเหนือฝาย
  3. ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ
  4. เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตวน้ำ
  5. กักน้ำใช้ในด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *