สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *