เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์องค์กร

สร้างสรรค์ “นวัตวิถีชีวิตชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน”

ประวัติมูลนิธิพัฒนาพื้นที่สูง / UHDF

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยครอบครัวมิชชันนารีชาวอเมริกัน อาจารย์ริค ชาร์ท และอาจารย์เอเลน เบอร์เน็ต (Richard R. and Ellen H. Burnette) จากคณะ CBF เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ อยู่ภายใต้มูลนิธิคริสเตียนบริการ(แบ๊บติสท์) สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย โดยส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมบนพื้นที่สูง ด้านการทำแปลงวนเกษตร การรักษาทรัพยากรป่าไม้ น้ำและ การจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ป่าและการอนุรักษ์ดินปรับปรุงที่ดินเกษตรบนพื้นที่สูง การจัดการป่าชุมชน การทำเกษตรหลังบ้าน การทำออมทรัพย์ บทบาทหญิงชาย และสิทธิมนุษยชน
ปี2564 ทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP ได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิพัฒนาพื้นสูง/UHDF ปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาพื้นที่สูง/UHDF ได้ดำเนินงานภายใต้ประเด็นงานหลัก 4 ประเด็น คือ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน สิทธิมนุษยชน และสังคม จริยธรรม ในพื้นที่เอเชียตะวันเฉียงใต้ตามตะเข็บชายแดนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ดาราอาง ลาหู่ อาข่า กะเหรี่ยง และคะฉิ่น

พันธกิจองค์กร

การป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติด้วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
การน้อมนำทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา พึ่งพิง อิงกัน
การเป็นพลเมืองแห่ง ภราดรภาพ เสมอภาค สันติภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
การบ่มเพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามจริยศาสตร์ความเชื่อในพระเจ้า
สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด นวัตกรรม เทคโนโลยีทักษะ เพาะกล้าไม้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์และปศุสัตว์พื้นบ้าน

ค่านิยมหลักขององค์กร

การสร้างสรรเรียนรู้ตนเองก่อนที่จะไปสรรสร้างบ่มเพาะคนอื่นและชุมชน

การพัฒนาเน้นองค์รวม กายภาค จิตใจและจิตวิญญาณ

การสร้างสรรคนให้มีคุณค่า มูลค่าและคุ้มค่า เกียรติ ศักดิ์ศรี สง่าราศี

เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศที่ครบวงจร ป้องกัน รักษา แก้ไข

ยึดหลักบรรทัดฐานจริยศาสตร์ความเชื่อในพระเจ้าและธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ มีส่วนร่วม

เป้าหมาย

“สร้างสรรค์ สิทธิ ทรัพยากรมนุษย์และความเป็นเจ้าของ เพื่อให้ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ไปสรรสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการสร้างสรรทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ให้มีจิตตระหนักป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบนิเวศน์ธรรมชาติ
 2. เพื่อให้ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้รับการศึกษา เรียนรู้พอเพียงและมีใจพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอดี
 3. เพื่อการเป็นพลเมืองที่รู้รักสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ ภราดรภาพ เสมอภาค สันติภาพและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 4. เพื่อการแสวงแนวทางบ่มเพาะสรรสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและธรรมชาติ
 5. เพื่อการปรับเปลี่ยน เพิ่มขีด ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ประหยัด ใช้ประโยชน์ สูงสุดจาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ

โครงการฝ่ายงานส่งเสริม

 1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า
 2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ)
 3. โครงการส่งเสริมเศษฐกิจชุมชน(ความมั่นคงทางอาหาร)และกลุ่มออมทรัพย์ ( VSLA )
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรีเพื่องานพัฒนา
 5. โครงการส่งเสริมด้านสังคม และ จริยธรรม (ด้านจิตวิญญาณ)

โครงการหลักของศูนย์มีอะไรบ้าง

 1. โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ในศูนย์
 2. โครงการผลิตกล้าไม้ต่างๆและพันธ์สัตว์ต่างๆเพื่องานส่งเสริม
 3. โครงการทดลองวิจัยเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมนานาพัฒนา
 4. โครงการศึกษาจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นและพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อการวิจัย