September 2022

เวทีประชุมเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกก ตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)

มูลนิธิแม่กก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเครือข่าย กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่าย(คอสม.)

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนฝาย 70 ฝาย

บ้านจะสอป่าหมู่ที่13 อำเภอเมือง จำงหวัดเชียงราย ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำหลาก ดักเก็บตะกอนทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวรฝายและเหนือฝาย ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตวน้ำ กักน้ำใช้ในด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง

การจำหน่ายสินค้าศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและฟาร์มขนาดย่อม

การจำหน่ายกล้าไม้สามารถจำหน่ายได้ไม่จำกัดจำนวน จะมีการแจกฟรีกล้าไม้ให้กับคนที่ศึกษาดูงานในศูนย์ ไม้ค้อกล้าละ ราคา 20 บาท (ราคาขึ้นอยู่ขนาด) ต้นหวายหนามขาวกล้าละ 15 บาท ต้นเต่าร้างแดงกล้าละ 10 -20 บาท ต้นต้างหลวง กล้าใหญ่ 20-30  บาท กล้าเล็ก 15 – 20 บาท5.ต้นผักหวานบ้านกล้าละ 10 -30  บาท น้ำผึ้ง หมู ไก่ กบ เมล็ดพันธุ์สำหรับ วนเกษตร ใบชาแห้ง อินทรีย์จากแปลงวนเกษตร

บริการให้ นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษาดูงาน

รับอาสาสมัคร จากต่างประเทศ ต้องการจากประเทศอะไร หรือรับหมด มีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร เช่น การศึกษา ความสนใจของอาสาสมัคร ระยะเวลาที่สามารถรับได้เช่น ช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. เท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร แจ้งให้อาสาสมัครรู้ วีซ่าประเภทไหนที่ต้องใช้ รับทุกประเทศ ทุกเพศ อายุ 20 – 60 ปี   บุคคลที่สนใจ เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ บุคคลที่อยากทำงานวิจัย บุคคลที่สนใจงานพัฒนาด้านสังคม บุคคลที่พัฒนาศักยภาพด้านการระดมทุนเพื่องานพัฒนา บุคคลที่สนใจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ประเภทวีซ่า = นักท่องเที่ยว ,งานวิจัย เป็นต้น ระยะเวลา = ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่อาสาสมัครสนใจ สิ่งอำนวยความสะดวก = บ้านพัก เครื่องใช้ไฟฟ้า  สถานที่วิจัยและเรียนรู้ (ศูนย์ ,ชุมชน,พื้นที่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ,กลุ่มองค์กรชุมชน,เครือข่ายต่างๆและอื่นๆ) สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบ = ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (การเดินทาง,การเตรียมการ,ค่าใช้จ่ายระหว่างที่เป็นอาสาองค์กร,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร,ค่าวีซ่า,ค่าวิจัยต่างๆ) และอยู่ภายในกฎระเบียนขององค์กร