กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.แลกเปลี่ยนประสบการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
2.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสำคัญของการทำแปลงวนเกษตร
3.ฝึกคั่วชาและนวดชาแบบวิถีชุมชนแบบดั่งเดิม

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

เวทีประชุมเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกก ตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)

มูลนิธิแม่กก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเครือข่าย
2.กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่าย(คอสม.)

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนฝาย 70 ฝาย

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
1.กักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำหลาก
2.ดักเก็บตะกอนทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวรฝายและเหนือฝาย
3.ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ
4.เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตวน้ำ
5.กักน้ำใช้ในด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแล

admin

มกราคม 27, 2021

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง อาหารหมักจากต้นกล้วย

อาหารหมักจากต้นกล้วยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิตอาหาร การนำวัสดุในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการอาหารให้กับสัตว์

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การผลิตน้ำหมักจากผลไม้

น้ำหมักผลไม้เป็นน้ำที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ หรือดื่มก็ได้ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตของเราเอง ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากและสามารถททำอง เป็นการนำวัตถุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมู ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในชุมชน แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ในด้านต้นทุนการผลิตสูง และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง ผักปลอดสาร/ผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงสนับสนุนและเน้นการปลูกผักอินทรีย์มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งมีทั้งผักพื้นบ้านและผักป่า ทุกอย่างที่ปลูกล้วนทานได้หรือประกอบอาหารได้ เช่น เต้าร้าง หวาย ดอกต้าง เต๋า ผักหวาน มะลิไม้ ไผ่หก จะค่าน ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

admin

มกราคม 27, 2021
1 2 3