การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การเลี้ยงไก่บ้านหรือเรียกกันว่าไก่เมือง เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบนพื้นที่สูง เพราะไก่พื้นบ้านเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก เนื้อแน่นอร่อยและมีราคาเหมาะสม เลี้ยงง่าย ทั้งเลี้ยงในเล้าหรือแม้กระทั้งเลี้ยงปล่อยในบริเวณหลังบ้านแต่จะต้องมีการดูแล

admin

มกราคม 27, 2021

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงกบโดยใช้พื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้และมีการจัดการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก การเลี้ยงเพื่อบริโภคระดับครอบครัว เลี้ยงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียนด้วย สามารถใช้เวลาว่างๆ เลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง อาหารหมักจากต้นกล้วย

อาหารหมักจากต้นกล้วยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิตอาหาร การนำวัสดุในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการอาหารให้กับสัตว์

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การผลิตน้ำหมักจากผลไม้

น้ำหมักผลไม้เป็นน้ำที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ หรือดื่มก็ได้ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตของเราเอง ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากและสามารถททำอง เป็นการนำวัตถุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมู ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในชุมชน แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ในด้านต้นทุนการผลิตสูง และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง ผักปลอดสาร/ผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงสนับสนุนและเน้นการปลูกผักอินทรีย์มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งมีทั้งผักพื้นบ้านและผักป่า ทุกอย่างที่ปลูกล้วนทานได้หรือประกอบอาหารได้ เช่น เต้าร้าง หวาย ดอกต้าง เต๋า ผักหวาน มะลิไม้ ไผ่หก จะค่าน ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

admin

มกราคม 27, 2021