การดูแลและเก็บผลผลิตแปลงวนเกษตร

การกำจัดวัชพืชในแปลงวนเกษตรมีความสำคัญมากเพื่อลดการแย่งอาหารของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและป้องกันโรคแมลงที่ทำลายพืชผล

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

แหล่งทุนเยี่ยมเยียนพื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่Diakoniaแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกกตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)และกลุ่มVSLA(ออมทรัพย์)เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและศึกษาดูงานแปลงวนเกษตรบ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

เวทีถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี

กลุ่มออมทรัพย์(VSLA)ในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีการสรุปถอดบทเรียนผลการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดของกิจกรรม

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

ปลูกกล้าชา ในแปลงวนเกษตร

บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่7 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพาะกล้าชาไว้สำหรับปลูกเสริมแปลงวนเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชในพื้นที่และเพิ่มความสีเขียวให้กับในพื้นที่

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.แลกเปลี่ยนประสบการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
2.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสำคัญของการทำแปลงวนเกษตร
3.ฝึกคั่วชาและนวดชาแบบวิถีชุมชนแบบดั่งเดิม

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

เวทีประชุมเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกก ตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)

มูลนิธิแม่กก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเครือข่าย
2.กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่าย(คอสม.)

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนฝาย 70 ฝาย

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
1.กักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำหลาก
2.ดักเก็บตะกอนทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวรฝายและเหนือฝาย
3.ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ
4.เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตวน้ำ
5.กักน้ำใช้ในด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง

admin

กุมภาพันธ์ 5, 2021