การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง อาหารหมักจากต้นกล้วย

อาหารหมักจากต้นกล้วยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิตอาหาร การนำวัสดุในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการอาหารให้กับสัตว์

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง การผลิตน้ำหมักจากผลไม้

น้ำหมักผลไม้เป็นน้ำที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ หรือดื่มก็ได้ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตของเราเอง ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากและสามารถททำอง เป็นการนำวัตถุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

admin

มกราคม 27, 2021

เรื่อง ผักปลอดสาร/ผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงสนับสนุนและเน้นการปลูกผักอินทรีย์มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งมีทั้งผักพื้นบ้านและผักป่า ทุกอย่างที่ปลูกล้วนทานได้หรือประกอบอาหารได้ เช่น เต้าร้าง หวาย ดอกต้าง เต๋า ผักหวาน มะลิไม้ ไผ่หก จะค่าน ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

admin

มกราคม 27, 2021