เรื่อง ผักปลอดสาร/ผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงสนับสนุนและเน้นการปลูกผักอินทรีย์มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งมีทั้งผักพื้นบ้านและผักป่า ทุกอย่างที่ปลูกล้วนทานได้หรือประกอบอาหารได้ เช่น เต้าร้าง หวาย ดอกต้าง เต๋า ผักหวาน มะลิไม้ ไผ่หก จะค่าน ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่สำคัญเพื่อเป็นวิธีทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเราเรียกว่าเกษตรแนวนี้ว่า วนเกษตร หรือโดยทั่วไปเรียกว่าการทำเกษตรในพื้นที่ป่า

การปลูกและการดูแลรักษา

            สามารถปลูกได้ในบริเวณที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้าน หรือในสวน จุดเด่นคือทนต่อความแล้งได้และให้ความเขียวอยู่ตลอดทั้งปี อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าได้ปลูกที่ลุ่มน้ำหรือหุบเขาก็จะดีมาก 

             ส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นหรือทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระให้ อาจต้องรดน้ำในช่วงแรกเพื่อให้รากและต้นแข็งแรงก่อน หลังจากนั้นก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราไม่ใช่สารเคมี

ประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวนเกษตรนั้นมีมากมายด้วยกันเช่น เป็นป่าครอบครัว ป่าชุมชน เป็นตู้เย็นที่เก็บอาหารสดๆได้ ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครองชีพให้ความร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย