กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  1. แลกเปลี่ยนประสบการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
  2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสำคัญของการทำแปลงวนเกษตร
  3. ฝึกคั่วชาและนวดชาแบบวิถีชุมชนแบบดั่งเดิม