สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

บ้านจะโต๊ะ หมู่ที่  9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน