รับสมัครงาน

ระเบียบและคุณสมบัติการรับนักศึกษาฝึกงาน

ลักษณะงานที่นักศึกษาสามารถทำการฝึกงานได้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน

1.ด้านงานพัฒนาชุมชน

2.ด้านงานสำนักงานและธุรการ

3.ด้านงานศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและฟาร์มขนาดย่อม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า ในระดับชั้นปีที่ ๓ ถึง ปีที่ ๘ ปวช. – ปริญญาตรี
 • ต้องมีระยะเวลาในการฝึกงานกับทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป ตามกำหนดโครงการฝึกงานของสถาบัน
 • ไม่มีติดพันภาระการเรียน เช่น แก้เกรด ฯลฯ ในช่วงระยะเวลาการเข้ารับฝึกงาน
 • เคารพกฎกติกา ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง / UHDP
 • มีจิตอาสาและมีความพร้อมในการทำงานในทุก ๆ ด้าน
 • มีวินัย มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นและขวนขวายในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีหัวใจที่แข็งแกร่ง และเบิกบาน ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของตนเอง
 • สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดี
 • นักศึกษาจะต้องมีประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ หรือประกันที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำไว้ให้

กฎระเบียบ

(หากนักศึกษาปฏิบัติตนเข้าข่ายผิดกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง  ถือว่า สิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาฝึกงาน  และทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP จำเป็นจะต้องแจ้งเหตุการสิ้นสุดสภาพการฝึกงานให้ทางสถาบันการศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษารับทราบร่วมกัน  อีกทั้งจะไม่มีการประเมินผลการฝึกงาน  ไม่ว่ากรณีใด)

 • ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด (รวมถึงในหมู่บ้านและการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
 • ห้ามดื่มสุราภายในศูนย์หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท หรือสมัครใจทะเลาะวิวาท
 • ห้ามออกนอกสถานที่ในช่วงเวลาปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล/พี่เลี้ยง
 • นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน กับทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP ทุกคนต้องเซ็นข้อตกลงในการทำงานกับเด็กภายใต้เงื่อนไขนโยบายคุ้มครองเด็กของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง/UHDP
 • ห้ามล่วงละเมิดทางเพศและก่อเรื่องเชิงชู้สาวจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรและชุมชน การชู้สาว เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กรตระหนักและต้องรับรู้โดยทั่วกัน การมีความรักไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องเป็นไปในทางถูกต้องเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ เวลา และเคารพสถานที่โดยเฉพาะการเคารพซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง กรณีมาฝึกงานเป็นคู่ (แฟน/คู่รัก) ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ระหว่างนักศึกษากับอาสาสมัคร ไม่ว่าทั้งไทยและต่างประเทศ ระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน
 • ห้าม แสดงกริยาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม เช่น กอด จูบ จับมือถือแขน หรือการแสดงออกซึ่งความรัก ความต้องการ ความปรารถนาอันเกินงามไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นในสถานะใดก็ตาม หากมีการปฏิบัติผิดกฎเหล็ก ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือว่านักศึกษาได้พ้นสภาพ/สถานะนักศึกษาฝึกงานโดยไม่มีการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงจะโดนลงโทษทั้งสองฝ่ายถึงขั้นสูงสุด

การแต่งกาย

นักศึกษาหญิง และชาย ต้องแต่งกายอย่างสุภาพเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติองค์กร

สวัสดิการ

 1. ทางโครงการฯ มีบ้านพักและเครื่องนอน แยก ชาย / หญิง ให้นักศึกษาฝึกงานทุกคน
 2. มีพื้นที่กว้างขวาง ประมาณ 34 ไร่ ให้เดินสำรวจและได้ออกกำลังกาย (สำหรับคนที่รักสุขภาพ และชอบออกกำลังกาย)
 3. มีธรรมชาติที่งดงาม มีแปลงผักสวนครัว แปลงป่าวนเกษตร และ ห้องเมล็ดพันธุ์ มีเมล็ดผักพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์ข้าวดอย และเมล็ดพันธุ์ไม้วนเกษตร เป็นต้น
 4. มีเรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น (กล้าไม้เพื่อปลูกในแปลงวนเกษตรและการปลูกฟื้นฟูป่า)
 5. มีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดเล็กมีการผลิตพันธุสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมชุมชน
 6. มีแปลงไม้ผลแบผสมผสาน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ฯ เท่าที่จำเป็นในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน
 • อาหารการกิน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเอง ทุกมื้อ
 • ยารักษาโรค สำหรับคนมีโรคประจำตัว
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ฯลฯ

เวลาในการทำงาน

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00น.-17.00น.
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์