โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใประเทศไทย ได้แก่  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน/น้ำ/ป่าทั้งในด้านปริมาณที่จำกัดและลดน้อยลงจนใกล้ ภาวะขาดแคลน และด้านคุณภาพ เช่นพื้นที่ป่าลดและเสื่อมโทรม ดินเสื่อมสภาพ  แม่น้ำลำคลองแห้งและเน่าเสีย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดสภาพเสื่อมโทรมและลดลง อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาวอากาศเปลี่ยนแปลง และเกิดการวิกฤตการณ์ทรัพยากรในประเทศทั่วโลก

  1. การบริหารจัดการป่าชุมชน

ความสำคัญของป่าชุมชน เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ที่สำคัญได้แก่ แหล่งต้นน้ำลำธารอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร การอุปโภค และการบริโภคในครัวเรือน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควันที่คุกคามต่อพื้นที่ป่าและสุขภาพประชาชนโดยรวม

1.1การจัดทำฝาย

1.2 การทำแนวกันไฟ

1.3 การปล่อยพันธุ์ปลา

1.4 การปลูกป่า

1.5 การเพาะชำกล้าไม้เพื่อการปลูกเสริมป่า

2 การส่งเสริมแปลงอนุรักษ์ดิน -ปรับปรุงดิน

การอนุรักษ์ดิน ปรับปรุงดิน โดยการป้องกันการไหลบ่าของน้ำและช่วยยึดดิน ลดแรงปะทะของลม ฝน ควรเลือกพืชที่จะนำมาปลูกคลุมดินเป็นใบหนา มีรากมากและลึก เช่น พืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากจะช่วยยึดดินแล้วยังช่วยตรึงไนโตรเจน ในอากาศ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

3 การส่งเสริมการทำแปลงวนเกษตร

      การขยายพันธุ์พืช       การทำแปลงวนเกษตร  การทำเกษตรบนพื้นที่สูงหรือพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น ปลูกพืชแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินเกษตรที่เสื่อมโทรมรวมถึงการนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า การเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างมีระบบและยั่งยืน และการใช้พื้นที่เกษตร สลับกับการปล่อยให้ฟื้นคืนสภาพกลับไปเป็นสภาพป่า รวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติเกิดการเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน

3.1การขยายพันธุ์พืช

3.2 การทำแปลงวนเกษตร