โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ)

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์เพื่อพัฒนาชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ

       การทำงานเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในการทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือเป้าหมายร่วมกัน และมีความร่วมมือการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดพลังและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่ม หรือเครือข่าย

งานเครือข่าย

การติดตามเยี่ยมเยือนพื้นที่เป้าหมาย

ประชุมเครือข่าย(คอสม.)

ประชุมและยื่นหนังสื่อภาครัฐแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน

ภาพงานเครือข่ายวัฒนธรรมดาราอาง

ศึกษาดูงานการจัดการป่าแลงวนเกษตร

งานสิทธิ

การตรวจสอบและแก้ไขรายแปลง

การผลันดันเชิงนโยบาย

การอบรมด้านกฎหมาย

เดินสำวจรายแปลงใช้เครื่องGPS

แผนที่ชุมชนการจัดการป่าไม้ที่ดิน

อบรมการเข้าถึงการบริการภาครัฐ

อบรมการจัดทำแผนที่1ต่อ 4000

บทบาทหญิงชาย

การได้รับสัญชาติไทย

ภาพค่ายเยาวชน

สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่น