เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์องค์กร 

“สร้างสรร นวัตวิถีชีวิตชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ที่พึ่งพาตนเองในเอเชียตะวันออกอย่างยั่งยืน”

ค่านิยมหลักขององค์กร

เป้าหมาย

“สร้างสรรค์ สิทธิ ทรัพยากรมนุษย์และความเป็นเจ้าของ เพื่อให้ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ไปสรรสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการสร้างสรรทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ให้มีจิตตระหนักป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบนิเวศน์ธรรมชาติ
 2. เพื่อให้ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้รับการศึกษา เรียนรู้พอเพียงและมีใจพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอดี
 3. เพื่อการเป็นพลเมืองที่รู้รักสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ ภราดรภาพ เสมอภาค สันติภาพและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 4. เพื่อการแสวงแนวทางบ่มเพาะสรรสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและธรรมชาติ
 5. เพื่อการปรับเปลี่ยน เพิ่มขีด ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ประหยัด ใช้ประโยชน์ สูงสุดจากทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ

โครงการฝ่ายงานส่งเสริม

 1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 
 2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ)
 3. โครงการส่งเสริมเศษฐกิจชุมชน(ความมั่นคงทางอาหาร)และกลุ่มออมทรัพย์ ( VSLA )
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรีเพื่องานพัฒนา
 5. โครงการส่งเสริมด้านสังคม และ จริยธรรม (ด้านจิตวิญญาณ)

โครงการหลักของศูนย์มีอะไรบ้าง

 1. โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ในศูนย์
 2. โครงการผลิตกล้าไม้ต่างๆและพันธ์สัตว์ต่างๆเพื่องานส่งเสริม
 3. โครงการทดลองวิจัยเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมนานาพัฒนา
 4. โครงการศึกษาจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นและพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อการวิจัย