การทำวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินในไร่บนพื้นที่สูง

ไร่บนพื้นที่สูงส่วนมากจะลาดชันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมวิธีหนึ่งของวนเกษตรที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคือ การปลูกพืชแทนแนวคันดิน เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แถวระดับประกอบด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มพืชตะกูลถั่วที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กระถิน และ มะแฮะขี้นก หรือหญ้าชนิดใบแคบบางอย่างที่มีลำต้นหลายต้น เช่น หญ้าแฝก ปลูกตามแนวระดับของพื้นที่ลาดชันแปลงพืชที่ยาวนี้ประกอบด้วยพืชชนิดนี้และพืชอื่นๆที่คล้ายกันจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอย่างได้ผล และภายในแปลงที่อยู่ระหว่างแถวระดับ มีความกล้าง 4-10 เมตร ที่เกษตรก็สามารถปลูกพืชไร่ได้ ส่วนโหญ่ความกว้างระหว่างแถวระดับขึ้นอยู่กับความลาดชัน ยิ่งความลาดชันของไร่มีมากก็ยิ่งต้องทำให้ความแคบของแปลงระหว่างแถวระดับแคบลง

ข้อจำกัดของการใช้แถวระดับอย่างพืชตระกลูถั่วที่พบบ่อยครั้งยากที่จะหาและหรือผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นๆที่ใช้ในการขยายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดอย่างเพียงพอต่อการปลูกและดูแลรักษาเป็นแถวระดับ อุปสรรคอีกหนึ่งเรื่อง คือเวลา และแรงงานที่ต้องการเพื่อจะดูแลรักษาพืชในแถวระดับ เช่น การกำจัดวัชพืชเป็นครั้งคราวการตัดแต่งพืชในแถวระดับ การปลูกพืชใหม่

เช่นเดียวกับข้อจำกัดที่พบจากเกษตรที่ทำไร่โดยใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยต้นไม้ตระกูลถั่ว หรือหญ้าแฝกอย่างเดียวคงใช้พื้นที่มีค่าต่อการผลิต ซึ่งไม่ต้องการให้พื้นที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถึงแม้ว่าแถวระดับแบบนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ดิน แต่มีข้อยกเวินอย่างหนึ่งคือ การผลิตใบสดที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์จากต้นไม้ตระกูลถั่วและหญ้าบางชนิดในช่วงฤดูฝน เช่น หญ้าเนเปียร์

ทางเลือกวนเกษตรอีกหนึ่งเหตุผลที่มีประโยชน์หลายอย่าง คือ การใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชตระกูลถั่ว คือ การปลูกพืชผสมผสานที่ให้ร่มเงาน้อยและให้ผลผลิตเป็นอาหารได้ เช่น มะละกอ สับปะรด หวาย มะลิกไม้และชาภายในแถวระดับนั้น มากพืชเหล่านี้ ก็มีคุณค่าสำหรับ เกษตรกรท้องถิ่น อีกทั้งค่อนข้างงายในการจัดหาและเมื่อปลูกแถวระดับแล้ว ให้ประโยชน์สองทางคือ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และยังให้ผลผลิตที่กินและนำไปขายได้ ทั้งนี้เพื่อจะอนุรักษ์ดินให้เต็มพื้นที่ว่างระหว่างซึ่งหญ้าท้องถิ่นได้ เช่น หญ้าไม้กวาด ซึ่งหญ้าท้องถิ่นที่ออกดอกที่ชาวบ้านนิยมเก็บเพื่อขายให้โรงงานผลิตไม้กวาดจึงเป็นชนิดหนึ่งที่เหมาะสมปลูก ในแถวระดับเพื่อการอนุรักษ์ดิน

 โดยรวมแล้ว พืชจำพวกหญ้าชนิดใบแคบ และไม้ยืนต้นตระกูลถั่วที่มีลำต้นหลายต้นจะเก็บรักษาหน้าดินไว้ดีที่สุดโดยเฉพาะบนพื้นที่ลาดชันที่ชันสุด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรนิยมใช้แถวระดับที่ประกอบด้วยพืชผสมผสานที่ให้ผลเป็นอาหารได้เพราะว่ามีความหลากหลายของพืชผลและปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *