บริการให้ นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนรู้และศึกษาดูงาน

รับอาสาสมัคร จากต่างประเทศ ต้องการจากประเทศอะไร หรือรับหมด มีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร เช่น การศึกษา ความสนใจของอาสาสมัคร ระยะเวลาที่สามารถรับได้เช่น ช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. เท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร แจ้งให้อาสาสมัครรู้ วีซ่าประเภทไหนที่ต้องใช้

  • รับทุกประเทศ ทุกเพศ อายุ 20 – 60 ปี  
  • บุคคลที่สนใจ เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์
  • บุคคลที่อยากทำงานวิจัย
  • บุคคลที่สนใจงานพัฒนาด้านสังคม
  • บุคคลที่พัฒนาศักยภาพด้านการระดมทุนเพื่องานพัฒนา
  • บุคคลที่สนใจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
  • ประเภทวีซ่า = นักท่องเที่ยว ,งานวิจัย เป็นต้น
  • ระยะเวลา = ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่อาสาสมัครสนใจ
  • สิ่งอำนวยความสะดวก = บ้านพัก เครื่องใช้ไฟฟ้า  สถานที่วิจัยและเรียนรู้ (ศูนย์ ,ชุมชน,พื้นที่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ,กลุ่มองค์กรชุมชน,เครือข่ายต่างๆและอื่นๆ)
  • สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบ = ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (การเดินทาง,การเตรียมการ,ค่าใช้จ่ายระหว่างที่เป็นอาสาองค์กร,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร,ค่าวีซ่า,ค่าวิจัยต่างๆ) และอยู่ภายในกฎระเบียนขององค์กร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *