โครงการส่งเสริมผู้นำ ด้านสังคม และ จริยธรรม (ด้านจิตวิญญาณ)

ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม เราเป็นผู้อารักษ์ขาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เราในฐานะคริสต์เตียนควรเป็นแบบอย่างในการคืนดีกับพระเจ้า ระหว่าง “เรา กับ พระเจ้า , มนุษย์กับมนุษย์ และ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้” เพื่อรักษาความสมดุลที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างยั่งยืนไว้ให้กับลูกหลานในระยะยาว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *