โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใประเทศไทย ได้แก่  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน/น้ำ/ป่าทั้งในด้านปริมาณที่จำกัดและลดน้อยลงจนใกล้ ภาวะขาดแคลน และด้านคุณภาพ เช่นพื้นที่ป่าลดและเสื่อมโทรม ดินเสื่อมสภาพ  แม่น้ำลำคลองแห้งและเน่าเสีย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดสภาพเสื่อมโทรมและลดลง อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาวอากาศเปลี่ยนแปลง และเกิดการวิกฤตการณ์ทรัพยากรในประเทศทั่วโลก

  1. การบริหารจัดการป่าชุมชน

ความสำคัญของป่าชุมชน เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ที่สำคัญได้แก่ แหล่งต้นน้ำลำธารอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร การอุปโภค และการบริโภคในครัวเรือน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควันที่คุกคามต่อพื้นที่ป่าและสุขภาพประชาชนโดยรวม

1.1การจัดทำฝาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *