โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ)

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์เพื่อพัฒนาชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ

       การทำงานเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในการทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือเป้าหมายร่วมกัน และมีความร่วมมือการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดพลังและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่ม หรือเครือข่าย

งานเครือข่าย

การติดตามเยี่ยมเยือนพื้นที่เป้าหมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *