โครงการส่งเสริมเศษฐกิจชุมชน(ความมั่นคงทางอาหาร)และกลุ่มออมทรัพย์ ( VSLA )

มีการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์รูปแบบVSLAและต่อด้วยกิจกรรม การทำเกษตรหลังบ้าน  องค์กรส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายทำเกษตรหลังบ้าน โดยใช้พื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อลดรายจ่าย และรายได้เสริมภายในครอบครัว 
  2. เพื่อผลิตผักอินทรีย์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมี  

   การออมทรัพย์ หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา วัตถุประสงค์สร้างกลุ่มออมทรัพย์ VSLA 

  1. เพื่อรวบรวมคนภายในชุมชน ที่เข้าใจกัน อย่างน้อย 10-25 คน สร้างนิสัยการออมและสร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่ม 
  2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ VSLA รู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือกันที่จำเป็น  เช่น ทำบุญ/ถวาย ช่วยเหลือ หนุนเสริมกันภายในกลุ่ม มีกิจกรรมเกษตรดังนี้

การปลูกผักสวนครัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *