กิจกรรม

การดูแลและเก็บผลผลิตแปลงวนเกษตร

การกำจัดวัชพืชในแปลงวนเกษตรมีความสำคัญมากเพื่อลดการแย่งอาหารของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและป้องกันโรคแมลงที่ทำลายพืชผล

แหล่งทุนเยี่ยมเยียนพื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่Diakoniaแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกกตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)และกลุ่มVSLA(ออมทรัพย์)เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและศึกษาดูงานแปลงวนเกษตรบ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

เวทีถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี

กลุ่มออมทรัพย์(VSLA)ในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีการสรุปถอดบทเรียนผลการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดของกิจกรรม

ปลูกกล้าชา ในแปลงวนเกษตร

บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่7 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพาะกล้าชาไว้สำหรับปลูกเสริมแปลงวนเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชในพื้นที่และเพิ่มความสีเขียวให้กับในพื้นที่

กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย1.แลกเปลี่ยนประสบการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน2.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสำคัญของการทำแปลงวนเกษตร3.ฝึกคั่วชาและนวดชาแบบวิถีชุมชนแบบดั่งเดิม

เวทีประชุมเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกก ตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)

มูลนิธิแม่กก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของเครือข่าย กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่าย(คอสม.)

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนฝาย 70 ฝาย

บ้านจะสอป่าหมู่ที่13 อำเภอเมือง จำงหวัดเชียงราย ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำหลาก ดักเก็บตะกอนทำให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวรฝายและเหนือฝาย ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตวน้ำ กักน้ำใช้ในด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง