top

สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์การทำแผนที่รายแปลง

บ้านจะโต๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจะโต๊ะให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนารายแปลงพื้นที่ทำกินและที่สาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

แหล่งทุนเยี่ยมเยียนพื้นที่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่Diakoniaแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำกกตำบลแม่ยาวโซนบน(คอสม.)และกลุ่มVSLA(ออมทรัพย์)เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและศึกษาดูงานแปลงวนเกษตรบ้านห้วยลุหลวงหมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การดูแลและเก็บผลผลิตแปลงวนเกษตร

การกำจัดวัชพืชในแปลงวนเกษตรมีความสำคัญมากเพื่อลดการแย่งอาหารของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและป้องกันโรคแมลงที่ทำลายพืชผล